Europaspåret i detalj

Europaspåret har utvecklats och studerats på stor detaljnivå under flera år. De tekniska anläggningen har justerats och optimerats längs vägen. Ta gärna kontakt med oss om du vill veta mer om Europaspåret i detalj.

En sänktunnel under Öresund

Havsbotten mellan Landskrona och Europaspåret är relativt grunt med jämna lutningar och bedöms vara lämplig för anläggning av en sänktunnel för både väg- och järnvägstrafik. En sänktunnel utförs med förtillverkade tunneldelar som sänks ner i en utgrävd ränna i havsbotten som därefter återfylls och tunneln täcks över med ett tjockt jordlager. Europaspårets tunnelsektion består av separata tunnelrör för biltrafik och järnvägstrafik som kan hantera både gods- och persontåg.

Europaspåret byggs därmed på likadant sätt som Fehmarn-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland. Fabriken i Rødbyhavn som bygger elementen till Fehmarn Bält-förbindelsen skulle kunna leverera samma typ av element till Europaspåret. 

Europaspåret i Landskrona

Illustrationerna visar hur Europaspåret knyts an till Landskrona och befintlig järnväg och bilväg på svensk sida. Europaspårets sänktunnel ansluter till en konstgjord ö söder om ön Gråen utanför Landskrona och därifrån går väg- och järnvägsdelen på en gemensam bro till fastlandet.

Vid den södra delen av Landskronas industrihamn separeras väg- och järnvägstrafiken. Där ligger också betalstationen för väganslutningen. Europaspårets vägdel ansluts till E6 i både norrgående och södergående riktning vid Landskronas södra del.

Europaspårets järnvägsdel fortsätter efter förgreningen ovan mark mot Landskrona station, där en ny nersänkt stationsdel byggs likt Malmö Hyllie station med fyra persontågsspår och två godsspår. Europaspåret ansluts till Västkustbanan och längre österut till Rååbanan, Godsstråket genom Skåne och Södra stambanan.  

Kontakta oss gärna för mer detaljerat beskrivning av Europaspårets anslutning i Landskrona. 

 

Europaspåret i Köpenhamn

Illustrationerna visar hur Europaspåret ansluter till Köpenhamn och befintlig järnväg och kommande Østlig Ringvej på dansk sida. 

På Middelgrund öster om Köpenhamn, där det är grunt, förgrenas väg- och järnvägstrafiken genom att bygga en förgreningskonstruktion. Från föreningskonstruktionen fortsätter vägdelen i sänktunnel till Östlig Ringvejs trafikplats vid Prövestenen och järnvägen borras in under Köpenhamn i kalkberget/urberget. 

Godstrafiken förgrenas från persontrafiken i höjd med Papirön. Godstågen går i en separat tunnel och kommer upp till ytan väst för Köpenhamn. Persontågstunneln kommer upp till markytan vid Vesterports Banegrav och ansluts två av de fyra befintliga järnvägsspåren i denna punkt. Genom att ansluta Europaspåret till Köpenhamns huvudbangård via Vesterport med nya genomgående spår ökar kapaciteten på Köpenhamn H, som går från två till fyra genomgående järnvägsspår. 

All järnväg under Köpenhamn borras underifrån förutom cut-and-cover anslutningarna vid Middelgrund och där gods- och persontågstunneln ansluts till befintlig järnväg. Det innebär att det inte kommer vara stora schakt i stadsmiljön såsom man använder för att bygga metrostationer i Köpenhamn.  

Kontakta oss gärna för mer detaljerat information om anslutning i Köpenhamn. 

Separat underjordisk stationsdel i Köpenhamn

Möjligheten att anlägga en underjordisk stationsdel vid Köpenhamns huvudbangård har studerats under flera år inom projektet Europaspåret. En underjordisk stationsdel är en möjlig tilläggsinvestering till Europaspåret som kan skapa ytterligare järnvägskapacitet på Köpenhamns huvudbangård. En ny stationsdel byggs inte som cut-and-cover men genom att borra underifrån på samma sätt som den underjordiska stationen Triangeln i Malmö. Detta för att minska påverkan på stadsmiljön i byggfasen och det kommer inte vara stora schakt i stadsmiljön såsom man använder för att bygga metrostationer i Köpenhamn. 

Med den underjordiska stationsdelen får Köpenhamn H två eller fyra nya perronger under Tietgensgade och uppgång till exempel vid Dantes Plats och hörnet Tietgensgade/Bernstorffsgade.

Väst för Köpenhamn H kommer Europaspårets järnvägsspår upp i markplan som cut-and-cover och sorteras planskilt in i bangården. Det anläggs en separat godstunnel som går förbi Köpenhamn H och godstågen kommer upp väst för Dybbølsbro och ansluts mot Vestbanan eller Ringstedbanan.

Kontakta oss gärna för mer detaljerat information om separat stationsdel i Köpenhamn. 

Utredning och analys

Europaspåret har utreds och analyserats sen 2015. Du kan hämta broschyrer, rapporter och analyser här.