Regional utveckling

Kortare restider

Järnvägsförbindelsen mellan Landskrona och Köpenhamn förkortar restiderna väsentligt mellan många resmål. Illustrationen intill visar vilka orter som nås på mindre end en timme från Köpenhamn H med Öresundsbron och Europaspåret. Europaspåret skapar en alternativ järnvägsförbindelse över Öresund, vilket ger redundans i systemet. Redundans innebär en försäkring om att kunna korsa Öresund med rimliga restider även om den närmaste vägen skulle vara stängd till exempel på grund av hård vind eller en olycka.

Kortare restider och ett mer tillförlitligt persontågssystem medför regionförstoring och större gemensam arbetsmarknadsregion i Öresundsregionen. 

 

En ringlinje runt Öresund

 

Europaspåret avlastar Lomma-banan, Södra Stambanan mellan Eslöv-Lund-Malmö, Malmöringen och Öresundsbron inklusive landanslutningar samt Köpenhamn H. 

Trafikeringen för den regionala trafiken kan göras så att de båda fasta förbindelserna används av samma linjer så att en ringlinje och u-formade linjer skapas. Detta gör att fler stationer trafikeras med färre tågvändningar vilket är positivt för kapaciteten. 

Att ha fler linjer som rör sig mellan Skåne och Köpenhamn knyter också Öresundsregionen närmare och förbättrar tillgängligheten till Köpenhamns flygplats, Kastrup.  

Avlastning av existerande järnväg

 

Genom att skapa en attraktiv och alternativ väg för godstransporter på järnväg över Öresund avlastar Europaspåret den befintliga järnvägen för godstrafik. Illustrationerna intill visar antalet godståg/dygn enligt Trafikverkets basprogons för 2040 samt kapacitetsbelastningen på utvalda sträckor i sydvästra Skåne samt hur antalet av godståg och kapacitetsbelastningen skulle minska med Europaspåret. 

Genom att avlasta för godståg kan persontågstrafiken öka på viktiga stråk för persontågsstrafiken. 

 

Utredning och analys

Europaspåret har utreds och analyserats sen 2015. Du kan hämta broschyrer, rapporter och analyser här.