Godstrafiken

Struktur för godstågstrafik idag 

I dag finns det två stråk för godståg i Sverige; Södra stambanan och Västkustbanan (Hallandsås). I Danmark finns det idag ett godsstråk via Stora Bält (Jylland) och 2029 skapas ytterligare ett stråk via Fehmarn Bält-förbindelsen. 

Över Öresund finns det dock bara ett godsstråk vilket betyder att Öresundsbron blir en flaskhals i godsstrukturen. Med Fehmarn Bält-förbindelsen beräknas antalet godståg över Öresund att fördubblas och nuvarande kapacitet kommer inte räcka till. Samtidigt finns det ingen redundans/alternativ väg för godstågen över Öresund om bron stängs. 

Idag finns det tågfärjor från Trelleborg, men framtiden för tågfärjorna är osäker på grund av konkurrensen från Fehmarn Bält-förbindelsen. 

Struktur för godstågstrafik med Europaspåret

Genom att bygga Europaspåret fördubblas kapaciteten för godståg över Öresund. Körsträckan och gångtiden blir kortare och fler långväga transporter kan gå på järnväg fram för väg. Europaspåret kan hantera samma långa (upp mot 1050 meter) och tunga godståg som Fehmarn Bält-förbindelsen förbereds för och säkrar redundans för godståg.

Med Europaspåret avlastas också järnvägen i Lund, Malmö och Köpenhamns flygplats Kastrup från godstrafik, vilket betyder att persontrafiken kan öka. 

Rangering av godståg i Skåne hanteras idag i Malmö och Helsingborg. Helsingborgs rangerbangård används för att Malmös rangerbangård har kapacitetsbrist och det körs interntransporter mellan de två. En utredning från 2020 pekade på ett läge vid Marieholmsbanan som lämpligt för en ny rangerbangård. Med Europaspåret och en ny godsbangård vid Marieholmsbanan skulle det skapas en effektiv nod för godstransporter i Skåne. 

Utredning och analys

Europaspåret har utreds och analyserats sen 2015. Du kan hämta broschyrer, rapporter och analyser här.