Europaspårets projektägare Christian Alexandersson har skrivit replik i HD/Sydsvenskan till ett debattinlägg som STRING nyligen skrev om en ny Öresundsförbindelse.

Vi har flera viktiga budskap i repliken:

  • String agerar i denna fråga som Helsingborgs förlängda arm.
  • Den förra regeringen valde att backa från HH-förbindelsen genom att ge Trafikverket i uppdrag att utreda syfte, behov och alternativa lösningar däribland Europaspåret.
  • Trafikverkets preliminära slutsatser visar att det behövs redundans – en alternativ transportväg – för godståg och på sikt ökad järnvägskapacitet över Öresund. Därför bör en ny Öresundsförbindelse fungera för både gods- och persontåg.
  • SJ:s vd Monica Lingegaard uttalade under hösten att varken HH-förbindelsen eller Öresundsmetron kan lösa järnvägens problem eftersom de inte kan hantera både gods- och persontåg och inte binda ihop danska och svenska järnvägssystemet på ett effektivt sätt.
  • Järnvägen i Skåne och Öresundsregionen behöver en kraftig upprustning för att hantera framtidens ökande transportbehov. Med Europaspåret skapas ett nytt transportstråk, redundans och ökad kapacitet för både regionala och långväga person- och godstransporter.
  • Påståendet att Europaspåret skulle innebära ett projekt i Köpenhamn jämfört med stadens metro är vilseledande och ett sätt att flytta fokus. Egentligen är Europaspåret det projekt som String borde driva för att skapa en hållbar transportkorridor från Hamburg till Oslo.
  • Fokus bör ligga på att få till en gemensam dansk-svensk utredning som analyserar behov, syfte och krav för en ny Öresundsförbindelse där Europaspåret vill spela en central roll.

Läs hela repliken här