Europaspåret, ett förslag till en ny fast förbindelse mellan Sverige och Danmark, är ett projekt med många dimensioner. Vi försöker här på 2 minuter guida dig igenom vad Europaspåret är, vad det skulle innebära och varför det är den bästa lösningen till en ny Öresundsförbindelse.   

Hur startade Europaspåret?
För ungefär tio år sedan presenterades de första tankarna om en Öresundsförbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn. Bland de första att prata om detta var Caroline Ullman-Hammer, dåvarande vd för Öresundsbron, som uppmanade till att tänka fritt och inte begränsa diskussionen om en ny Öresundsförbindelse till Helsingborg-Helsingör. ”Vad vill Danmark och vad vill Sverige? Kan vi hitta en lösning som även löser danska problem? Kan den havnetunnel som diskuteras i Köpenhamn kopplas till Sverige? Det skulle ge en förbindelse ungefär mellan Tuborg och Landskrona istället för mellan Helsingborg och Helsingör”, sa Caroline Ullman-Hammar i en artikel i Öresundsinstitutets magasin Jobb Ø Makt i 2010.

2013 påbörjade Landskrona stad den första utredning om möjligheterna för en fast förbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn som slog fast att det finns goda förutsättningar och fördelar med en tunnel på denna sträcka. Detta utvecklades till projektet som kallas Europaspåret.

Intervju med Öresundsbrons dåvarande vd, Caroline Ullman-Hammer, i Öresundsinstitutets magasin Jobb Ø Makt från 2010. 

Vad är Europaspåret?
Europaspåret bygger på en analys av de kapacitetsproblem och begränsningar i infrastrukturen som finns runt Öresund. Det är främst på järnvägen att begränsningar finns och för att lösa problemen behövs ett nytt järnvägsstråk över Öresund som skapar redundans (tillförlitlighet), ökad kapacitet och avlastar nuvarande järnvägsstråk via Öresundsbron för både gods- och persontåg. På dansk sida behövs ökad järnvägskapacitet i centrala Köpenhamn för att kunna öka trafiken. Därutöver skulle kortare restider från flera platser utveckla arbetsmarknadsregionen och utnyttja regionens tillväxtpotential.

Allt detta kan uppnås genom en fast förbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn. Här kan man ansluta till de centrala järnvägsstråken på båda sidor och bygga en tunnel under Öresund som kan hantera både person- och godståg på ett effektivt sätt. 

Europaspåret har utvecklats genom åren och förslaget är idag en kombinerad väg- och järnvägsförbindelse i sänktunnel som byggs med likadan teknik som Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland.  

Europaspåret är ett förslag till en tunnel mellan Sverige och Danmark. 

Vem ska betala?
Eftersom Europaspåret är en kombinerad väg och järnvägsförbindelse så kan Europaspåret finansieras på samma sätt som Öresundsbron genom EU-stöd och statliga lån som betalas tillbaka genom framtida trafikintäkter. På detta sätt blir det de som använder förbindelsen i framtiden som också betalar för den och projektet kan finansieras helt utanför den nationella infrastrukturplanen i Sverige. Europaspårets järnvägsförbindelse förväntas kunna få ett betydande EU-bidrag eftersom den kan hantera långväga gods- och fjärrtågsförbindelser i en av EU:s viktiga järnvägskorridorer, vilket prioriteras högt i beslut om EU-stöd.

Vilka nyttor skapar Europaspåret?
Europaspåret innebär en kraftfull upprustning av infrastrukturen runt Öresund vilket medför både statliga och regionala nyttor. Genom att skapa en ny transportväg över Öresund med ökad kapacitet och tillförlitlighet kan gods- och persontransporterna utvecklas. Fler transporter kan flyttas till järnvägen vilket är bra för klimatet. Europaspåret bidrar också till att säkra näringslivets transportbehov för export och import vilket påverkar svensk konkurrenskraft och tillväxt. Utökade och snabbare persontransporter på järnväg skulle även innebära ökad produktivitet.

För Öresundsregionen skulle Europaspåret innebära att Öresundstågen kan utökas, att restiderna minskar från flera platser samt att tillförlitligheten ökar eftersom det finns två passager för regionaltåg mellan Sverige och Danmark. Därmed blir arbetsmarknadsregionen större och bidrar till regional utveckling och tillväxt.

Hur ansluter Europaspåret till den befintliga infrastrukturen?
Landskrona och Köpenhamn är bra anslutningspunkter för en ny förbindelse eftersom man här kan knyta an till existerande infrastruktur på ett effektivt sätt. På svensk sida ansluter Europaspårets sänktunnel till en konstgjord ö utanför Landskrona och går därifrån på en bro till fastlandet. I den södra delen av Landskrona separeras väg- och järnvägstrafiken och vägdelen ansluts till E6. Europaspårets järnvägsdel fortsätter mot Landskrona station, där en ny stationsdel byggs likt Malmö Hyllie station. Europaspåret ansluts till Västkustbanan, Rååbanan, Godsstråket genom Skåne och Södra stambanan på svensk sida.

På dansk sida förgrenas väg- och järnvägstrafiken på Middelgrund öster om Köpenhamn där vägdelen fortsätter i i sänktunnel till den kommande Östlig Ringvej vid Prövestenen. Järnvägen borras in under Köpenhamn i kalkberget. Godstågen går i en separat tunnel och kommer upp till ytan väst för Köpenhamn och persontågstunneln kommer upp till markytan vid Vesterport och ansluts befintliga järnvägsspår mot Köpenhamns huvudbangård vilket innebär ökad järnvägskapacitet på Köpenhamn H.

All järnväg under Köpenhamn borras underifrån förutom cut-and-cover anslutningarna till befintlig järnväg, vilket innebär att det inte kommer vara stora schakt i stadsmiljön så vid etablering av metrostationer i Köpenhamn.

Läs mer om Europaspåret anslutningar här. 

Europaspårets vägdel binder ihop E6 med kommande Östlig Ringvej runt Köpenhamn. Järnvägen förbinder Västkustbanan, godsstråket genom Skåne och Södra stambanan i Sverige med Vestbanen eller Ringstedbanen i Danmark.

Vad händer nu?
Trafikverket presenterar 1 juli sitt regeringsuppdrag om kapacitet och redundans för transporter över Öresund där förslag på ny Öresundsförbindelse ingår på en övergripande nivå. Detta är första gången Europaspåret inkluderas i ett arbete av de nationella myndigheterna.

Trafikverkets resultat visar bland annat att en ny förbindelse ska skapa redundans och ökad kapacitet till både gods- och persontåg. Detta motsvarar den analys som Europaspåret bygger på och Europaspåret är enda förslaget som kan detta.
Trafikverket rekommenderar att svenska och danska myndigheter får ett större uppdrag att utreda syfta, behov och krav till en ny Öresundsförbindelse. Den svenska regeringen behöver därför ta initiativ till ett gemensamt dansk-svenskt arbete där Europaspåret ingår och fördjupas.