Skåne är en hub för godstrafik på järnväg mellan Sverige/Norge och Kontinenten, och Öresundsbron är en central passage för svensk import och export. Godstransporterna på järnväg förväntas bli betydligt fler, längre och tyngre inte minst när Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland öppnar 2029.

För att klara ökade volymer för godstrafik behövs en modern och kapacitetsstark rangerbangård i Skåne som effektiviserar flödena och ökar kapaciteten. Det pågår därför en diskussion om en ny rangerbangård i Skåne. Vi försöker här att förklara hur denna fråga hänger ihop med Europaspåret.

Vad är en godsbangård?

På en godsbangård kan godstågen till exempel byta åkeri, lok och/eller lokförare. Det är också här godstågen rangeras, vilket betyder att vagnar kopplas ihop till utgående godståg med olika destinationer. I Sverige finns det tolv rangerbangårdar där de tre största är Hallsberg, Sävenäs (Göteborg) och Malmö.

Malmö godsbangård

. Hur funkar rangeringen av godståg i Skåne idag?

I Skåne finns idag två rangerbangårdar; Malmö och Helsingborg. Anledningen till att båda godsbangårdar används är att Malmö godsbangård inte har kapacitet till att hantera rangering av alla tåg. För att öka kapaciteten i rangerbangårdssystemet nyttjas därför Helsingborg för lokal/regionala destinationer ihop med Malmö. Mellan bangårdarna i Malmö och Helsingborg körs dagligen interntransporter.

Både Malmö och Helsingborgs rangerbangårdar är i dåligt skick och kräver reinvesteringar. Malmö godsbangård har låg kapacitet både vad gäller antal tåg och tåglängder. Malmö kan idag maximalt hantera ca 650 m långa godståg, men det finns en önskan att öka till 750 meter långa tåg. Detta kan jämföras med att stråket Malmö-Hamburg idag kan hantera 835 m långa godståg och nya Ringstedbanan och Fehmarn Bält-förbindelsen byggs för 1050 m långa godståg ner mot Hamburg. 

Behövs det en ny godsbangård i Skåne?

2020 gjordes en rapport på uppdrag av Region Skåne om en ny rangerbangård i södra Sverige. Denna beskriver att ett alternativ till Malmö godsbangård är att flytta rangerbangården till en annan plats i Skåne, vilket skulle frigöra stora ytor vid Malmö godsbangård för alternativ verksamhet eller ökad uppställningskapacitet för persontåg.

Rapporten beskriver också att en ny bangård bör lokaliseras med god tillgång till de både godsstråken; Södra stambanan och Godsstråket genom Skåne och ett läge längs Marieholmsbanans axel pekas ut som attraktivt för en ny rangerbangård. Svalövs kommun ställer sig positiva till utreda en rangerbangård vid denna placering.

Hur hänger en ny godsbangård i Skåne ihop med Europaspåret?

Europaspåret skulle skapa ett nytt attraktivt stråk för godståg genom Skåne mot Danmark och Kontinenten. Europaspåret ansluter till båda befintliga godsstråk i Skåne; Godsstråket genom Skåne från Rååbanan och Södra stambanan från Marieholmsbanan. Kombinationen av Europaspåret och en ny rangerbangård vid Marieholmsbanans axel kan skapa ett nav för effektiva godstransporter på järnväg i Skåne.

Vi uppmanar till att Trafikverket tar ett helhetsgrepp om godstrafiken i Skåne och utreder en ny godsbangård vid Marieholmsbanans axel samt Europaspåret.

Godsstruktur med Europaspåret.