I forbindelse med den danske valgkamp, som kulminerer tirsdag den 1. november, har vi spurgt de 14 opstillede partier om deres syn på udvikling af jernbanen, og hvilken rolle de mener, at jernbanen skal spille i fremtiden. Herunder kan du læse svarene fra Alternativet og Socialdemokratiet.

 

Hvilken rolle ser I, at jernbanen spiller i fremtidens transportsystem?

I Alternativet ser vi jernbanen spille en langt større rolle i fremtiden, både for persontrafik og gods. Større stationer skal være knudepunkter, som dels forbinder andre trafiksystemer (bus, delebiler, letbane, cykel, metro mm.), dels åbner sig mod byen og skaber liv.

Hvilke konkrete jernbaneprojekter vil I prioritere efter valget?

Efter valget vil vi prioritere en hastighedsopgradring af regionalbaner. Banedanmark har lavet et oplæg med 12 projekter, og stort set alle vil have positiv miljøgevinst og samfundsøkonomi.

Vi skal kigge på, om der skal etableres flere sidespor og forbedrede forhold for gods med jernbane, og om nogle lukkede baner eventuelt kan genåbnes efter tysk model.

En opgradering af Odense station (før den nye bane), vil gavne både Timemodel og muliggøre flere regionaltog på Fyn (det er en forudsætning for ”Det fynske S-tog”), og så kan en mulighed også være Eksprestunnellen (opr. Otto Anker Nielsen ide) – en forbindelse fra Carlsberg/Sydhavn via Rigshospitalet til Ryparken, som vil fordoble kapaciteten i hele S-togsnettet.

Anser I, at man bør arbejde for at flytte transport fra vej til jernbane, og hvordan vil I bidrage til dette?

Absolut. Det kræver, at takstsystemerne forenkles og gøres billigere. Desuden skal forbindelser mellem kollektiv koordineres langt bedre, og frekvensen skal øges – også i ydertimer, da der også er behov for fritidskørsel. Vi kan i høj grad drage nytte af at se på det, der virker – fx Länstrafikken i Sydsverige.

En mulighed kunne også være, at forpligte kommuner på at tænke jernbane ind i deres industriområder (i det omfang, der er jernbane), og i det hele taget vil vi inddrage de aktører, som ved noget om trafik og bruge deres viden.

Når der i fremtiden skal bygges yderligere en fast Øresundsforbindelse, ser I så, at det skal være en vejforbindelse, jernbaneforbindelse eller en kombineret vej- og baneforbindelse? Og skal jernbaneforbindelsen være til personer, gods eller begge dele?

Det afhænger af, hvor forbindelse skal være. Da man talte om ”Loop City” (Storkøbenhavn og det vestlige Sverige mellem Malmø og Helsingborg som ét område) var planen en ny forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg. Det skal i så fald være en ren jernbaneforbindelse.

 

Hvilken rolle ser I, at jernbanen spiller i fremtidens transportsystem? Og anser I, at man bør arbejde for at flytte transport fra vej til jernbane, og hvordan vil I bidrage til dette?

Socialdemokratiet ønsker at binde Danmark bedre sammen. Vi ønsker at reducere trængsel, bekæmpe vejstøj og give vores jernbaner og kollektive transport et løft. Vi vil også investere i cyklisme og i ladeinfrastruktur til alle fremtidens grønne køretøjer. Vi har indgået en bred og ambitiøs aftale om en Infrastrukturplan frem mod år 2035. Planen omfatter investeringer for mere end 160 mia. kroner i kollektiv trafik, veje, støjbekæmpelse, ladeinfrastruktur og cykelstier Og vil gøre hverdagen nemmere for mange og sikre gode vilkår for danske virksomheder. Det er samlet set en god politisk aftale med den rigtige balance mellem investeringer i vej og kollektive transportprojekter. Det var det, vi lovede før sidste valg, og det vi nu har leveret.

Vi har besluttet – og er i gang med – at løfte den kollektive transport markant med hurtigere rejser på tværs af landet, nye transit- og letbaneløsninger og metrolignende S-togs-drift i København. 

Hvilke konkrete jernbaneprojekter vil I prioritere efter valget?

Med de kommende års investeringer i jernbanen og åbningen af Femern Bælt-forbindelsen vil der være stort potentiale i den grænsekrydsende godstransport, hvor for eksempel gods fra Sverige kan komme via Danmark og ned i Europa uden at belaste vejnettet. 

Når der i fremtiden skal bygges yderligere en fast Øresundsforbindelse, ser I så, at det skal være en vejforbindelse, jernbaneforbindelse eller en kombineret vej- og baneforbindelse? Og skal jernbaneforbindelsen være til personer, gods eller begge dele?

Transportminister Trine Bramsen siger at svenskerne godt kan skyde en hvid pil efter dansk medfinansiering af en tunnel mellem Landskrona og København.