Europaspåret tar avstamp i de trafikutmaningar och kapacitetsproblem i Öresundsregionen som påverkar både den regionala och den internationella järnvägstrafiken. Syftet med Europaspåret är att lösa – och finansiera – flera järnvägsproblem på båda sidor Öresund genom ett projekt. 

Nedan listar vi åtta utmaningar och problem som Europaspåret kan bidra till att lösa.

Problem #1: Mellan Malmö (Arlöv) och Köpenhamn (Ny Ellebjerg) finns det bara en järnvägsförbindelse. Med Fehmarn Bält-förbindelsen skapas ett andra järnvägsstråk från Tyskland till Köpenhamn och från Sverige finns redan idag två stråk mot Malmö. Sträckan Malmö-Köpenhamn är en flaskhals och det saknas redundans – en alternativ väg över Öresund.
Lösning: Med Europaspåret skapas en alternativ väg och redundans för regional-, fjärr- och godståg över Öresund.

Problem #2: Öresundsbrons landanslutningar (Öresundsbanan, Kastrup station, Citytunneln, Kontinentalbanan, Södra stambanan, Lommabanan, Västkustbanan (i bland annat Kävlinge) har kapacitetsbrist. 
Lösning: Europaspåret avlastar Öresundsbrons landanslutningar och flera flaskhalsar i Skåne genom att skapa en alternativ väg över Öresund. 

Problem #3: Järnvägstrafiken på Öresundsbron ökar och kommer fortsätta öka. SJ förbereder alla sina tåg så de kan köra över Öresundsbron till Danmark och förväntar köra 30 tåg om dagen Göteborg/Stockholm-Köpenhamn från 2027. Enlig Region Skånes persontågsstrategi ska man gå från 6 tåg till 10 tåg i timmen 2040. Privata tågoperatörer som Flixtrain och Snälltågen förväntas också att öka sin trafik över Öresund. Slutligen förväntas efterfrågan på att köra godståg öka avsevärt när Fehmarn Bält-förbindelsen öppnar 2029.
Lösning: Europaspåret fördubblar järnvägskapaciteten över Öresund och skapar kapacitet till de förväntade ökningar i både person- och godstrafiken.

Problem #4: Varje dag kör cirka 50 godståg genom bland annat Lund C, anslutningen till Kontinentalbanan i Malmö samt förgreningarna vid Svågertorp/Lockarp längs Kontinentalbanan och upptar kapacitet för persontrafik både för Södra stambanan, Kontinentalbanan och trafiken mot Ystad/Trelleborg. När Fehmarn-förbindelsen öppnar 2029 förväntas godstrafiken att fördubblas och uppta ännu mer kapacitet för persontrafiken i Sydvästra Skåne.
Lösning: Med Europaspåret skapas ett nytt stråk för godstrafik vilket kommer avlasta sträckan Lund-Malmö-Kastrup för godstrafik och skapa plats för mer persontrafik.

Problem #5: Malmö rangerbangård har idag kapacitetsbrist och kan inte hantera de långa och tunga tåg som Fehmarn-förbindelsen förbereds för. Möjligheterna att bygga ut rangerbangården är begränsade och Region Skåne har tidigare undersökt möjligheten att flytta rangerbangården till annan plats i Skåne.
Lösning: Genom att flytta rangerbangården till ett läge vid Marieholmsbanan – som har pekats ut som möjligt läge för ny rangerbangård i Skåne – och bygga Europaspåret skapas ett effektivt godsnav i Skåne som kan hantera långa och tunga godståg till och från kontinenten som är centrala för svensk export, import och konkurrenskraft.  

Problem #6: Köpenhamns huvudbangård har kapacitetsbrist. I Danmark har man avsatt cirka 900 miljoner DKK för att undersöka och genomföra justeringar på Köpenhamns huvudbangård som ska öka kapaciteten och punktligheten fram mot 2030.
Lösning:
Europaspårets anslutning till Köpenhamns huvudbangård ökar kapaciteten på huvudbangården. Denna kapacitetsökning finansieras genom Europaspåret utan för dansk investeringsbudget.

Problem #7: 2022 separerades danska och svenska regionaltrafik vilket innebär att regionaltåg från Sverige vänder på Österport fram för som tidigare att köra hela vägen på Kystbanan till Helsingör. Separeringen av trafiken är en önskan från Danmark som vill förbättra punktligheten för pendlarna på Kystbanan mellan Köpenhamn och Helsingör. Danmark håller även på att utreda möjligheten att Kystbanan ändras till en S-tågslinje vilket är ett annat tågsystem som inte kan integreras med svensk regionaltrafik.
Lösning: Med Europaspåret förbättras den regionala trafiken genom att det finns två vägar för regionaltåg över Öresund samtidigt som Öresundstrafiken är separerat från Kystbanan.

Problem #8: På grund av kapacitetsbristen mellan Öresundsbron och Köpenhamns huvudbangård kan det uppstå konflikt om attraktiva tåglägen i takt med att den internationella tågtrafiken kommer öka. EU:s regler för tilldelning av tåglägen innebär att internationell trafik på järnväg ska prioriteras för att bidra till rörligheten av personer och gods mellan medlemsländer. Om det är kapacitetsbrist kan tåg som trafikerar inom ett medlemsland få anpassa sig efter tåg som passerar landsgränser. 
Lösning: Med Europaspåret ökas järnvägskapaciteten avsevärt vilket minskar risken för konflikter om attraktiva tåglägen. Därmed skapas spårkapacitet till både de förväntade ökningar i den internationella tågtrafiken efter Fehmarn Bält-förbindelsen och den danska nationala järnvägstrafiken.