Ökande godstrafik bidrar till kapacitetsproblem på järnvägen i Skåne. Enligt Trafikverkets basprognos kommer det 2040 köra 69 godståg varje dygn mellan Malmö och Lund. Genom att bygga en ny Öresundsförbindelse med godstågskapacitet från Landskrona till Köpenhamn kan antalet godståg Malmö-Lund minska med 70 procent.

Europaspåret är enda förslaget till en ny Öresundsförbindelse som kan skapa ny kapacitet till godståg. Förslaget skulle skapa ett nytt attraktivt stråk för godståg till och från Sverige via Landskrona-Teckomatorp-Eslöv. Det skulle innebära färre godståg på Öresundsbron och de hårt belastade spåren Malmö-Lund-Eslöv och Malmö-Kävlinge-Teckomatorp. Därmed skapas möjligheter för förbättrad persontrafik och arbetspendling.

– Vi vet att godstågstrafiken över Öresund kommer öka kommande år inte minst när Fehmarn Bält-förbindelsen öppnar 2029. Med Europaspåret skulle en stor del av godstrafiken flyttas från Öresundsbron till Europaspåret och därmed skapas möjligheter för bättre arbetspendling i Skåne, säger Christian Alexandersson, projektägare för Europaspåret.

Enligt Trafikverkets basprognos kommer det 2040 köra 69 godståg varje dygn på sträckan Malmö-Lund-Eslöv. Europaspåret skulle minska antalet godståg med 70 procent till 21 godståg. På sträckan Malmö-Kävlinge-Teckomatorp minskar godstågen med hela 90 procent 2040 från 29 enligt basprognosen till 3 med Europaspåret. 

Antal godståg per dygn 2040

Illustrationen visar antalet godståg per dygn 2040 på järnvägsstråk i Skåne enligt Trafikverkets basprognos.

Röd markering = stråk med stora kapacitetsbegränsningar.

Gul = stråk med medelstora kapacitetsbegräsningar.

Grön = stråk med små eller inga kapacitetsbegränsningar.

Antal godståg per dygn 2040 med Europaspåret

Illustrationen visar antalet godståg per dygn 2040 på järnvägsstråk i Skåne med Europaspåret. 

Europaspåret ändrar godsflöden till och från Skåne vilken innebär att färre godståg vill köra via Öresundsbron och stråken Malmö-Lund-Eslöv och Malmö-Kävlinge-Teckomatorp som därmed avlastas.

– Att en ny Öresundsförbindelse kan förändra järnvägstransporterna och frigöra kapacitet är ett viktigt perspektiv som bör ingå i Trafikverkets pågående utredningar om kapacitet i Skåne och över Öresund för att ta ett helhetsgrepp om problemen, säger Christian Alexandersson.

För mer information kontakt
Christian Alexandersson, projektägare, christian.alexandersson@landskrona.se, 0702538300
Hanne Skak Jensen, projektledare, hanne.skakjensen@landskrona.se, 0767246248