Köpenhamns flygplats, Kastrup, är Nordens största flygplats och ett nav för internationell flygtrafik. Kastrup har stor betydelse för södra Sveriges tillgänglighet till hela världen och spelar en nyckelroll regionalt för att skapa arbetsplatser, tillväxt och utveckling. Tågförbindelserna till Kastrup från Sverige behöver utökas i framtiden, vilket kommer kräva ytterligare en järnvägsförbindelse över Öresund.

Under 2018 – innan coronapandemin – hade Kastrup flygplats mer än 30 miljoner resenärer och inom en 10-års period förväntas upp mot 40 miljoner resenärer. Ungefär en sjättedel av Kastrups resenärer uppskattas att vara på väg till eller från Sverige. Enligt en analys från 2019 använder 75% av de svenska resenärerna till/från Kastrup tåg för att ta sig till och från flygplatsen.

Kastrup flygplats har en ambition om att vara klimatneutral 2030, vilket innebär att samtliga resenärer och medarbetare ska ta sig till flygplatsen med klimatneutrala transportmedel som till exempel tåget. Tillgängligheten med tåg till Kastrup är därmed viktig för flygplatsen framtida utveckling.

Foto: Wikimedia Commons, Comrade Foot 

Tågtrafik till Kastrup från Sverige

Öresundstågen säkrar idag att de många svenska resenärer har god tillgänglighet till Kastrup. Idag kör totalt 6 tåg/timmen från Sverige till Kastrup i högtrafik; tre tåg från Helsingborg/Göteborg, ett tåg från Kristianstad/Karlskrona och två tåg från Alvesta/Växjö/Kalmar.

2021 antog Region Skåne sin persontågsstrategi som är en plan för hur den regionala tågtrafiken i Skåne ska utvecklas fram till 2040, och redovisar den tågtrafik som behövs för att möta förväntad efterfrågan. Strategin lägger vikt vid Köpenhamn och Kastrups viktiga roll för att bidra till Skånes utveckling. 

Enligt persontågsstrategin ska antal resor över Öresund öka från 30 000 (2019) per helgfri vardag till 100 000 år 2040. Det innebär att antalet tåg behöver att öka från dagens 6 tåg/timmen till 10 tåg/timmen 2040. Målbilden för 2040 är att det ska köra ett tåg Ystad-Köpenhamn (från 2030) och ett tåg från Trelleborg-Köpenhamn förutom fyra tåg Helsingborg/Göteborg-Köpenhamn, två tåg Alvesta/Växjo/Kalmar-Köpenhamn och två tåg Kristianstad/Karlskrona-Köpenhamn.

Nuvarande tågtrafik i Skåne. Källa: Region Skånes persontågsstrategi 

Målbild 2040 för tågtrafiken i Skåne. Källa: Region Skånes persontågsstrategi  

Förutom regionaltrafiken planerar SJ också att öka trafiken till Kastrup och Köpenhamn. Idag kör SJ 7 avgångar över Öresund varje dag och 2024 vill SJ öka till full timmestrafik Stockholm-Köpenhamn vilket innebär 15 avgångar. 2027 planerar SJ även för 15 avgångar Göteborg-Köpenhamn.

Fjärr- och regionaltågen delar järnvägskapaciteten till Kastrup med godståg. Godstågen förväntas att öka kommande år inte minst när Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland öppnar 2029 och ökad godstrafik över Öresund riskerar att påverka tillgängligheten för persontåg till Kastrup negativt negativt.

 Danmark bygger ut stationen vid Kastrup flygplats

Som en del i den danska Infrastrukturplan 2035 beslutades en utbyggnad av Kastrup station för att öka järnvägskapaciteten. I dag använder alla persontåg spår och perronger under flygplatsens Terminal 3 och godstågen använder spår norr om Terminal 3. Med utbyggnaden av stationen införs riktningsdrift för att öka kapaciteten och punktligheten vid stationen. Konkret kommer spåren under Terminal 3 att användas av både person- och godståg mot Sverige. Nya perronger ska byggas intill spåren norr för Terminal 3 – som idag används av godståg – så både person- och godståg mot Köpenhamn, Fyn och Jylland kommer att använda dessa. Utbyggnaden av Kastrup station förväntas vara klar 2027.

Hur ska persontrafiken till och från Kastrup kunna utöka i framtiden?

Nuvarande järnvägsförbindelse till Kastrup via Öresundsbron har inte kapacitet till att hantera de ökningar i tågtrafiken som planeras fram mot 2040. Eftersom person- och godstågen ska använda samma sträcka till/från Kastrup begränsas kapacitet och möjligheterna att utöka trafiken för att möta den förväntade efterfrågan vilket kan påverka tillgängligheten till Kastrup negativt.

För att bibehålla och utöka persontrafik till och från Kastrup behövs ytterligare en ny fast Öresundsförbindelse som klarar godstrafik. Europaspåret är enda förslag på ny Öresundsförbindelse som kan hantera godståg. Med Europaspåret skulle järnvägskapaciteten över Öresund fördubblas och Öresundsbron skulle avlastas för en betydande andel godståg, vilket innebär att persontågen till Kastrup kan öka. Med Europaspåret skulle ett nytt system för regionaltrafik kunna skapas där fler platser i Skåne får snabbare och bättre förbindelse till Köpenhamn och Kastrup.

Europaspåret är det förslag som kan utöka persontrafiken till och från Kastrup, säkra södra Sverige god tillgänglighet till en stor internationell flygplats och bidra till både Kastrups flygplats och Regions Skånes mål om fler klimatsmarta resor i framtiden.   

Möjlig trafikering av regionaltrafik med Europaspåret.