Har Öresundsbron och dess landanslutningar kapacitetsbrist i dag eller finns det plats för fler tåg? Varför är det viktigt med redundans och hur kommer Fehmarn Bält-förbindelsen påverka trafiken? Vi försöker här att ge en överblick över frågorna om kapacitet och redundans för järnvägstrafiken över Öresund.

Kapacitetsproblem – nu eller först 2050?

Enlig Öresundsbrokonsortiets kapacitetsstudie från 2021 är det inte själva Öresundsbron som har kapacitetsproblem men brons landanslutningarna. Enligt studien kommer bron i sig inte utgöra kapacitetshinder 2030-2040 om man genomför kapacitetshöjande åtgärder på landanslutningar som Kastrup station, Ørestad station och Köpenhamns huvudbangård på dansk sida samt Malmö C-Östervärn och Malmö godsbangård på svensk sida. Det kräver stora investeringar i båda länder att höja kapaciteten på brons landanslutningar och med de förväntade ökningar i person- och godstrafiken kommer det fortsatt vara kapacitetsproblem. Och de strukturella problem kvarstår. 

Kapacitetsproblemen påverkar redan idag tågoperatörerna. 2020 ville SJ köra 7 avgångar över Öresund, men fick enbart möjlighet att köra fem avgångar. ”Kapacitetsbristen finns här och nu. Den ställer till det för oss på flera sätt”, sa Petter Essén, ansvarig för SJ:s X2000-tåg till Sydsvenskan.

Fler tåg och en ny fast förbindelse

Person- och godstrafiken förväntas öka över Öresund kommande år. SJ förbereder för att kunna köra upp mot 30 avgångar om dagen Stockholm/Göteborg till Köpenhamn 2027. Enligt Region Skånes persontågsstrategi ska regionaltrafiken gå från dagens 6 avgångar i timmen till 10 avgångar 2040. Därtill kommer privata tågoperatörer som Flixtrain och Snälltåget som också visar intresse för att trafikera Öresundsbron.

2029 öppnar Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Rødby och Puttgarden och skapar ett andra järnvägsstråk från Danmark till Tyskland. Det innebär ökad kapacitet och kortare restid mellan Sverige och Europa. Huvuddelen av godstågstrafiken via Fehmarn Bält-förbindelsen vill vara transittrafik till/från Sverige. Prognoser visar, att dagens 40 godståg per dygn över Öresundsbron kommer att öka till cirka 75 godståg när Fehmarn-förbindelsen öppnar.

Redundans – varför är det viktigt?

Tågsystemet är väldigt sårbart när det bara finns en förbindelse för järnvägstrafik över Öresund. Om det är avbrott i trafiken på Öresundsbron eller vid landanslutningarna finns det ingen alternativ väg för tågtrafiken. Redundans – att det finns alternativa vägar i systemet – är av stor betydelse ur ett beredskapsperspektiv och för en effektiv och tillförlitlig godstågstrafik.

Idag utgör tågfärjorna Trelleborg-Rostock ett alternativ för godstågen. Antalet godståg på tågfärjorna har minskat avsevärt senaste åren från cirka 200 000 järnvägsvagnar per år på 1990-talet till bara 20 000 per år idag där 90 % av järnvägsgodset mellan Sverige och kontinenten körs via Öresundsbron och Danmark.

Att transportera järnvägsgods via Öresundsbron och Danmark är snabbare och mer kostnadseffektivt än via tågfärjorna. När Fehmarn Bält-förbindelsen öppnar skapas ytterligare incitament till att välja Öresundsbron eftersom vägen till Tyskland blir ännu kortare. 2021 meddelade Sveriges största godstågsoperatör Green Cargo att de framöver enbart kommer att använda Öresundsbron för sina godståg på grund av kortare ledtid och lägre kostnader.

2021 presenterade Trafikverket en rapport om tågfärjeförbindelsens framtid där det framgår att  långsiktiga redundansalternativ, med eller utan tågfärjor, för godstransporter på järnväg bör analyseras. 

Trafikverket ska utreda kapacitet och redundans

I den nationella planen för transportinfrastrukturen 2022-2033 framgår det, att Trafikverket ska utreda kapacitet och redundans för transporter över Öresund. Enlig dåvarande Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) ska Europaspåret ingå i denna utredning.   

Europaspåret är enda förslag på en ny fast förbindelse som kan hantera både regional-, fjärr- och godståg. Europaspåret skapar en ny struktur för järnvägstrafiken med redundans, fördubblar järnvägskapaciteten och kortar restiderna.