I januari presenterade Trafikverket sitt inriktningsunderlag som är första steget i den långsiktiga planeringen av transportinfrastruktur i Sverige för perioden 2026-2037.

Inriktningsunderlaget innehåller bedömning av de ekonomiska ramarna och långsiktig inriktning för transportsystemets utveckling och utgör grunden för Regeringens kommande infrastrukturproposition, som fastsätter de ekonomiska ramarna för åtgärder i transportinfrastrukturen.

Inriktningsunderlaget har varit på remiss fram till mitten av april där regioner, kommuner, företag och organisationer har fått möjlighet att lämna inspel till underlaget.

Vi har gjort en genomgång av remissvaren som visar att flera statliga aktörer lyfter behovet av en ny Öresundsförbindelse.

Svenskt näringsliv skriver i sitt remissvar bland annat: 

 ”Samarbete med Danmark, Norge och Finland är särskilt viktigt för Sveriges gränsregioner. Ett exempel är Öresundsregionen som är en av Europas största gränsöverskridande arbetsmarknadsregioner. Utmaningen med kapacitet och redundans över Öresund och frågan om en eventuell ytterligare fast förbindelse bör utredas i samverkan med Danmark efter att Trafikverket redovisat uppdraget som gavs i samband med beslut om nationell plan 2022.”

Swedtrain, som är branschorganisationen för industrin och lärosätena inom järnväg, skriver specifikt om Europaspåret i sitt remissvar: 

Swedtrain bedömer att det svenska järnvägssystemet behöver vidareutvecklas inom bland annat följande områden (…) Ny fast Öresundsförbindelse, t.ex. Europaspåret: Skapar ökad kapacitet och redundans för både person- och godståg, inte minst i samband med öppnandet av Fehmarn-Bält förbindelsen.

Bransch- och arbetsgivarorganisation, Tågföretagen, betonar vikten av att en ny fast Öresundsförbindelse skapar redundans: 

”Södra stambanan och Öresundsregionen behöver stärkas. I takt med dels industriutvecklingen i landet, dels det stundande Nato-inträdet är det av vikt för Sverige att säkerställa att Skåne och Öresund inte blir en flaskhals för transporter ut mot kontinenten. En fast Öresundsförbindelse skulle därmed kunna skapa den redundans som behövs. Trafikverket bör därmed utreda vilken typ av Öresundsförbindelse som bäst lämpar sig givet de utmaningar som finns. En kompletterande färjeförbindelse är i mellantiden helt nödvändig för att tillgodose redundans och för att säkra totalförsvarets behov. Självfallet måste planerna på en tillkommande Öresundsförbindelse samordnas med Danmark.”

Tågoperatören, SJ, skriver att en ny fast Öresundsförbindelse måste fungera för både person- och godståg:

”Även Öresundsbron närmar sig sitt kapacitetstak. SJ ser en utveckling med en kraftig ökning av både långväga och regionala persontåg över bron. När dessutom den fasta Fehmarn Bält-förbindelsen öppnar mot slutet av tjugotalet kommer efterfrågetrycket på fler person- och, inte minst, godståg att öka kraftigt. För att möta detta behövs en ny fast Öresundsförbindelse för både person- och godståg.”

SSAB, som är Nordens största stålkoncern, ser behov av tillförlitlig väg ut ifrån Sverige mot kontinenten till exempel i form av en ny fast Öresundsförbindelse. 

”En stor andel av SSAB:s kunder finns i Europa och därav behövs en tillförlitlig väg ut ifrån Sverige mot kontinenten. Det kan vara i form av tågfärjan via Trelleborg som bör säkras upp. Ett annat alternativ är ytterligare en länk över till Danmark för att täcka upp för det ökade behovet i och med Fehmarn Belt förbindelsen.”

 Alla remissvaren finns publicerade här