Öresund är en viktig passage för näringslivets transporter mot kontinenten, men med bara ett järnvägsstråk mellan Danmark och Sverige är transportvägen sårbar. Hur påverkas godstransporterna av stopp på järnvägen över Öresund och vilka konsekvenser får det i form av ökade transportkostnader?  

Årligen transporteras drygt 7 miljoner ton gods på järnvägen över Öresund för bland annat att nå viktiga handelsmarkeder som Tyskland, Nederländerna och Frankrike. I Sverige finns två centrala godsstråk, Södra stambanan och Västkustbanan/Godsstråket genom Skåne, som går samman vid Arlöv norr om Malmö. På dansk sida byggs just nu Fehmarn Bält-förbindelsen som skapar ett andra stråk för godstrafik på järnväg genom Danmark och vidare till Tyskland. Men mellan Vigerslev söder om Köpenhamn och Arlöv norr om Malmö är det cirka 53 kilometer med bara ett stråk, vilket utgör en stor sårbarhet för långväga godstransporter på järnväg.

Öresundsbron som öppnade 2000 har skapat kortare transporttid och lägre transportkostnader vilket har medfört att störstadelen av godstrafiken på järnväg idag går via Öresundsbron. Sen 2020 är tågfärjeförbindelsen Trelleborg-Tyskland enda alternativ till Öresundsbron för godstågstransporter.

Struktur för godstrafik idag med bara ett järnvägsstråk över Öresund. 

Vad händer vid avbrott på järnvägen över Öresund?

På uppdrag av Region Skåne tog Tetraplan 2018 fram en rapport om redundans i gränsöverskridande järnvägstrafik. Rapporten beskriver bland annat hur godstransporterna på järnväg påverkas vid ett stopp på järnvägen över Öresund och konstaterar att långt störstadelen av järnvägsgodset måste omlastas till lastbil för därefter att använda vägförbindelse eller färjor till Danmark eller kontinenten.

Tågfärjaförbindelsen Trelleborg-Tyskland har enligt en nylig utredning från Trafikverket en redundansgrad som innebär att bara cirka 15% av järnvägsvagnarna på Öresundsbron kan föras över till tågfärjorna vid ett stopp på kort sikt. Det betyder att långt störstadelen av järnvägsvagnarna behöver omlastas till lastbil och delas upp i mindre sändningar vilket medför ökade kostnader. Därutöver kan det vara problematiskt att få tag på tillräckligt antal fordon och personal för att hantera så store mängder gods. Detta är främst de tyngre transporterna där omlastning är en utmaning, exempelvis behöver en järnvägsvagn med stål ersättas med tre lastbilar för att utföra samma transportarbete.

 

Stopp kostar 9 miljoner kronor – om dagen

Det är kostsamt att omlasta så många järnvägsvagnar till lastbilar vid ett stopp på järnvägen över Öresund. Enligt rapporten om redundans i gränsöverskridande järnvägstrafik skulle ett stopp under en dag kosta cirka 9 miljoner SEK i samhällsekonomiska kostnader för transporter mellan Malmö och Hamburg givet att transporterna går på lastbil i stället.

Det finns också exempel på längre avbrott till exempel en urspårning i södra Jylland 2012 där järnvägen i Danmark där järnvägen var avstängd i 17 dagar vilket uppskattas ha medfört en merkostnad på cirka 150 miljoner för svenskt näringsliv.

 

Fehmarn Bält-förbindelsen minskar transportkostnaderna

Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland som förväntas öppna 2029 skapar ett nytt järnvägsstråk med redundans, ökad kapacitet och kortare ledtid genom Danmark och därmed nya möjligheter för godstransporter på järnväg mellan Skandinavien och kontinenten.

Fehmarn Bält-förbindelsens kortare ledtider vill få transportkostnaderna att minska. För transporter Malmö-Hamburg vill transportkostnaderna minska med 20% per ton jämfört med Jyllandskorridoren genom Danmark som används idag och 33% per ton jämfört med att använda tågfärjan Trelleborg-Tyskland. Detta enligt rapporten om redundans i gränsöverskridande järnvägstrafik.

 

Det behövs ytterligare ett järnvägsstråk över Öresund

Att skapa en ny transportväg för godstransporter på järnväg är ett viktigt behov en ny Öresundsförbindelse ska fylla för att förbättra möjligheterna för kostnadseffektiva och klimatsmarta godstransporter mot kontinenten och ta vara på de möjligheter som Fehmarn Bält-förbindelsen skapar.

Under sommaren kommer Trafikverket redovisa sitt regeringsuppdrag om kapacitet och redundans för transporter över Öresund och enligt de prelimära resultaten pekar Trafikverket på att en ny Öresundsförbindelse bland annat bör skapa redundans för godståg och vara funktionell för både person- och godståg. Enda förslag på ny Öresundsförbindelse som kan detta är Europaspåret, en fast förbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn.

Struktur för godstrafik med Europaspåret och därmed två järnvägsstråk över Öresund.