Om Europaspåret

Här hittar du fördjupad information

Sammanfattning

Europaspåret är Landskrona stads förslag till en ny fast förbindelse mellan Sverige och Danmark. I denna rapport kan du läsa om Europaspåret och vilka effekter en järnvägstunnel mellan Landskrona och Köpenhamn skulle kunna få för tågtrafiken i Öresundsregionen, Sverige, Danmark och Europa.
Det behövs en ny fast förbindelse över Öresund. Den behövs för att utveckla och förbättra tågtrafiken för passagerare och gods och för att Öresundsbron inte har tillräcklig järnvägskapacitet för framtidens behov. Redan idag är Öresundsbron en flaskhals i det europeiska transportsystemet.
Pendlingen i Öresundsregionen ökar och ställer krav på kortare restider och ett punktligt transportsystem. Intresset för längre och snabbare tågresor till Europa ökar vilket också kräver ytterligare järnvägskapacitet.

När Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland öppnar cirka år 2028 beräknas godstrafiken fördubblas. Om fler godstransporter ska ske på järnvägen i framtiden behövs mer järnvägskapacitet över Öresund.

Europaspåret bidrar till att utveckla den regionala tågtrafiken och löser kapacitetsproblemen för godstrafiken och de längre tågresorna till Europa. Europaspåret avlastar de hårt trafikerade spåren genom Lund och Köpenhamns flygplats (CPH/Kastrup) och medför väsentligt ökad kapacitet på Köpenhamn H (centralstation).

Europaspåret är det enda förslag på en ny förbindelse över Öresund som ger en helhetslösning för järnvägstrafiken.

Fakta om Europaspåret

19 km lång tunnel mellan Landskrona och Köpenhamn för fjärr-, regional- och godståg.

Minskar restiden från Stockholm till Köpenhamn, Hamburg och Berlin med 30 minuter.

Minskar restiden från Göteborg till Köpenhamn, Hamburg och Berlin med 55 minuter.

Ökar järnvägskapaciteten över Öresund med 100% och avlastar järnvägen genom Lund, Malmö och Köpenhamns flygplats.

Grön infrastruktur som flyttar godstransporter från väg till järnväg.

Kan hantera den ökning av godstågstransporter som förväntas när Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland öppnar 2028.

Skapar tillsammans med Öresundsbron ett sammanhängande, robust och pålitligt tågsystem över Öresund med redundans. 

Skapar avsevärt kortare restider inom Öresundsregionen och förbättrar pendlingsmöjligheterna.

Ökar arbetsmarknadsregionen med 325 000 personer i arbetsför ålder.

En investering på 48 miljarder SEK som kan få upp emot 40 % i EU-bidrag.

Läs våra utredningar

Nedan hittar du våra rapporter och analyser från 2015 fram till idag. Klicka på respektive länk för att läsa direkt på skärmen. Det finns även möjlighet att ladda ner dokumenten som pdf:er. 

 Europaspåret rapport 2019 (svenska)

 Europaspåret report 2019 (engelska)

 Europaspåret rapport 2019 (danska)

Europaspåret rapport 2017 (svenska)

Europaspåret report 2017 (engelska)

Europaspåret rapport 2016 (svenska)

Europaspåret rapport 2015 (svenska)

Europaspåret – nyttoanalys 2015 (svenska)

Effekter för fjärrtågstrafiken

Med Europaspåret minskar restiden Köpenhamn-Stockholm med 30 minuter via en ny koppling till höghastighetsbanan mellan Eslöv och Höör.

Regional utveckling

Järnvägsförbindelsen mellan Landskrona och Köpenhamn förkortar restiderna väsentligt mellan många resmål.

Effekter för godstrafiken

När Fehmarn Bält-förbindelsen öppnar pekar de dansk/tyska och svenska godsprognoserna på att godstrafiken kommer att öka och kan dubblas jämfört med idag.

Europaspåret i detalj

Havsbotten mellan Landskrona och Europaspåret är relativt grunt med jämna lutninger och bedöms vara lämplig för grundläggning av en sänktunnel.