Riksdagens allmänna motionstid där ledamöter kan lämna egna förslag till Riksdagen avslutades 23 november. Flera av motionerna handlade om nya Öresundsförbindelser däribland Europaspåret. 

Louise Eklund (L), som är nyvald riksdagsledamot och tidigare vice ordförande i Region Skånes nämnd för regional utveckling, har lämnat in en motion om att fler Öresundsförbindelser behövs för att öka dynamiken, rörligheten och tillväxten.

”En mer offensiv syn på södra Sveriges möjligheter i norra Europa skulle komma hela landet till gagn. Därför är det av stor vikt att den utredning kring möjliga framtida Öresundsförbindelser som påbörjades under förra mandatperioden, tillåts fortgå. Denna utredning bör även fortsättningsvis ta fasta på redundans och kapacitet och ha som utgångspunkt de tre förbindelser som redan tidigare varit föremål för utredning: en tunnelbaneförbindelse för persontrafik, ”Öresundsmetron”, mellan Malmö och Köpenhamn, en järnvägstunnel med plats för regiontåg, fjärrtåg, godståg och höghastighetståg, ”Europaspåret” mellan Landskrona och Köpenhamn, en väg och järnvägstunnel, ”HH-förbindelsen”, mellan Helsingborg och Helsingör”, skriver Louise Eklund bland annat i motionen som man kan läsa här.    

Foto: Riksdagen

Även Sverigedemokraternas ledamöter i Riksdagens trafikutskott Thomas Morell, Jimmy Ståhl, Patrik Jönsson och Rashid Farivar skriver om Europaspåret i sin motion om en konkurrenskraftig järnväg. I motionen står det om en ny förbindelse mellan Sverige och Danmark: 

”Region Skåne har i flera år efterfrågat en ny förbindelse med Själland, av arbetsmässiga och regionalpolitiska skäl. Även om det funnits politisk enighet i Region Skåne om att en förbindelse ska dras mellan Helsingborg och Helsingör, måste ett sådant beslut föregås av en utredning om vilket geografiskt läge som lämpar sig bäst. Höjdskillnaderna runt Helsingborg försvårar nämligen för godstrafik med järnväg på grund av kraftig lutning. Danska Kystbanen är idag hårt belastad och att köra ett större antal godståg där ligger sannolikt inte i danska statens intresse. Danmark uttalade sig dessutom, genom sin transportminister, i mars 2021 om att Danmark inte vill gå vidare med en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Med hänsyn till detta bör därför sträckningen av en ny Öresundsförbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn, det så kallade Europaspåret, utredas innan beslut fattas om var förbindelsen ska förläggas. Det är positivt att det på sikt byggs ytterligare förbindelser mellan Sverige och Danmark. Samtalen med den danska regeringen bör intensifieras i syfte att få till stånd en ny förbindelse mellan Sverige och Danmark, för både bil- och tågtrafik.”

Läs hela Sverigedemokraternas motion här. 

Niklas Karlsson (S) har också skrivit en motion där Europaspåret lyfts. Det kan du läsa mer om här.